แจ้งข่าวสาร

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. กรอกใบสมัคร

เข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกใบสมัคร
http://kiree.ac.th//work

2. พิมพ์ใบสมัครและ ใบรับสมัคร

การพิมพ์ใบสมัคร
เมื่อกรอกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัคร

3. ยื่นหลักฐาน

ยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐาน
โดยสามารถยื่น ณ วันที่รายงานตัว

4. มอบตัวและพิมพ์ใบชำระเงิน

รายงานตัวและมอบตัว พร้อมใบมอบตัว
และหลักฐานการมอบตัว และชำระเงิน

สถิติจำนวนนักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 6 2 8
ม.4 5 3 8
อ.2 1 0 1
รวม 12 5 17

สถิติจำนวนนักเรียนรายระดับชั้น

ห้อง แผนการเรียน ทั้งหมด ชาย หญิง
ป.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 6 2
ม.4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิชาทั่วไป) 1 0 1
ม.4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 7 5 2
ม.4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิชาทั่วไป) 1 0 1
ม.4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 7 5 2
อ.2 อนุบาลปีที่ 2 0 0 0