1 1 1 1 1 1 1
คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา KIREE IQA (Internal Quality Assurance) ประจำปีการศึกษา 2564

Read More
SEO

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark2551

ผลงานบุคลากร

แผนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์

- นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ

แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

- นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ

วิจัยในชั้นเรียน

- นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ

บันทึกการอบรม

- นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ

หลักสูตร

- นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น

หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา

- นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น

แผนจัดการเรียนรู้

- นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น

กลยุทธ์จัดการเรียนรู้

- นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น

สื่อการจัดการเรียนการสอน

- นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น

โครงการสอน

- นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร

คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว

- นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร

ตารางเวรทำความสะอาดห้องเรียน

- นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร

เกียรติบัตร

- นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร

บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน

- นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร

กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

- นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร

บันทึกโฮมรูม

- นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร

บันทึกคาบสอน

- นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร

แผนการจัดการเรียนรู้

- นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร

วิจัยในชั้นเรียน 1/63

- นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร