คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Read More
SEO

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

รายการ วันที่ โดย
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark2551 2020-11-16 ธีรพล เพียรเพ็ง
2. ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียน ๘๔ พรรษา สมเด็จพระวันรัต (อาคารเรียนฝ่ายมัธยมฯ) 2020-09-04 ธีรพล เพียรเพ็ง
3. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 2020-09-03 ธีรพล เพียรเพ็ง
4. กิจกรรม Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต!! 2020-09-03 ธีรพล เพียรเพ็ง

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน นายพงศธร พุ่มทับทิม -
2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู็ นายอัคคพน อนันต์ -
3 ภาพกิจกรรม นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
4 สื่อนำเสนอการประเมินครั้งที่ 2 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
5 ID Plan กลุ่มสาระภาษาไทย นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส 01/11/2020 -
6 วิจัยในชั้นเรียน นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ -
7 3.1 การพัฒนาตนเอง นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
8 1.1หลักสูตรสถานศึกษา(1) นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ 08/03/2021 -
9 โครงสร้างรายวิชาชีววิทยา 1 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
10 1.5 คุณภาพผู้เรียน นายธีรพล เพียรเพ็ง -
11 โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตรน้อยประเทศไทย นางปราณี โต๊ดชนัง 11/02/2021 -
12 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
13 นำเสนอการประเมิน นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 15/03/2021 - 16/03/2021
14 เกียรติบัตร ต.ค.63-มี.ค. 64 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น -
15 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน นายธีรพล เพียรเพ็ง -
16 การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
17 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
18 การสร้างสื่อนวัตกรรม นางปราณี โต๊ดชนัง 09/02/2021 -
19 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ -
20 การวัดและประเมินผล นางสัตตบงกช เวียงสมุด -

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2021-05-07 สุกานดา วงษ์มั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.