คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
SEO

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

Latest News2
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark2551

2020-11-16 ธีรพล เพียรเพ็ง

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ภาพกิจกรรมการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
2 2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
3 การสร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ (2) ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
4 แผนการจัดการเรียนรู้ นางปฐมพร คนรู้ -
5 แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ -
6 การบริหารจัดการชั้นเรียน นายอัคคพน อนันต์ -
7 จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม -
8 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
9 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
10 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน นายธีรพล เพียรเพ็ง -
11 2.11 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 16/05/2020 - 31/03/2021
12 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
13 1.1 การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
14 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวศิรดา เลียดประถม -
15 1.4 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ นายธีรพล เพียรเพ็ง -
16 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร นายอัคคพน อนันต์ -
17 1.1โครงสร้างและการพัฒนาหลักสูตร นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
18 การสร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ นายอัคคพน อนันต์ -
19 นำเสนอการประเมิน นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -
20 การวัดและประเมินผลการเรียนรู็ นายอัคคพน อนันต์ -

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2021-05-07 สุกานดา วงษ์มั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.