คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Read More
SEO

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

รายการ วันที่ โดย
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark2551 2020-11-16 ธีรพล เพียรเพ็ง
2. ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียน ๘๔ พรรษา สมเด็จพระวันรัต (อาคารเรียนฝ่ายมัธยมฯ) 2020-09-04 ธีรพล เพียรเพ็ง
3. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 2020-09-03 ธีรพล เพียรเพ็ง
4. กิจกรรม Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต!! 2020-09-03 ธีรพล เพียรเพ็ง

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
2 แผนจัดการเรียนรู้ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
3 แผนการจัดการเรียนรู้ นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -
4 รายงานกิจกรรมแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
5 หลักสูตร นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
6 รายงานผลการประเมินตนเอง นางอารีย์ สามัญ -
7 แบบประเมิน นายพงศธร พุ่มทับทิม -
8 ระะบบดูแลช่วยเหลือ นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
9 Kiree Model นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
10 การบริหารจัดการห้องเรียน นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -
11 ผลงานนักเรียน นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
12 ภาพกิจกรรม นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
13 การบริหารจัดการชั้นเรียน (1) ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
14 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
15 โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาภาษาไทย นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -
16 นำเสนอการประเมิน นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 15/03/2021 - 16/03/2021
17 ข้อมูลสารสนเทศประจำชั้น ประจำวิชา นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
18 4 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/02/2021 - 25/02/2021
19 8 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 08/03/2021 - 12/03/2021
20 การพัฒนาวิชาชีพ นางสัตตบงกช เวียงสมุด -

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2021-05-07 สุกานดา วงษ์มั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.