คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
2 ว11101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
3 ศ11101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
4 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
5 ว11201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
6 ว11201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
7 ท13101 ภาษาไทย 0/2564 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
8 ท14101 ภาษาไทย 0/2564 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
9 ท15101 ภาษาไทย 0/2564 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
10 ท16101 ภาษาไทย 0/2564 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
11 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
12 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
13 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
14 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
15 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
16 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
17 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
18 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
19 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
20 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
21 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
22 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2564 นายอัคคพน อนันต์
23 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2564 นายอัคคพน อนันต์
24 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1/2564 นายอัคคพน อนันต์
25 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
26 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
27 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นายอัคคพน อนันต์
28 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
29 ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
30 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นายอัคคพน อนันต์
31 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
32 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
33 ว16101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
34 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
35 ว21181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
36 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
37 ว22181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 2 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
38 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
39 ว31181 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) พื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
40 ว32181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 2 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
41 ว12201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
42 ว13201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
43 ว13201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
44 ว14201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
45 ว15201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
46 ว16201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
47 ว21281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
48 ว22281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
49 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
50 ว31221 เคมี 1 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
51 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
52 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
53 ว32221 เคมี 3 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
54 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
55 ว33202 ฟิสิกส์ 5 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
56 ว33221 เคมี 5 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
57 ว33241 ชีววิทยา 4 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
58 ว30284 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 4 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
59 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
60 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
61 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
62 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
63 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
64 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
65 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
66 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
67 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
68 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
69 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
70 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
71 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
72 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
73 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
74 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
75 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
76 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
77 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
78 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
79 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
80 ศ12101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
81 ศ13101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
82 ศ14101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
83 ศ15101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
84 ศ16101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
85 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
86 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
87 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
88 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
89 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
90 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
91 ง12101 การงานอาชีพ 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
92 ง14101 การงานอาชีพ 0/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
93 ง16101 การงานอาชีพ 0/2564 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
94 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
95 ง22102 การงานอาชีพ 4 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
96 ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
97 ง30202 โครงงานการงานอาชีพ 2 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
98 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
99 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
100 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
101 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
102 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
103 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
104 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
105 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
106 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
107 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
108 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
109 อ20205 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 5 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
110 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
111 อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
112 I16201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 0/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
113 I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
114 ส23201 ต้านทุจริตศึกษา 5 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
115 ส33201 ต้านทุจริตศึกษา 5 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
116 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
117 ว30121 เคมีกายภาพ 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
118 อ20201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
119 อ20203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
120 ว30141 วิทย์ศาสตร์ชีวภาพ 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
121 ว30111 ฟิสิกส์กายภาพ 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
122 ง30101 การงานอาชีพ 1 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
123 ว30281 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เพิ่มเติม 1 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
124 อ30201 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
125 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอองค์ความรู้ 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
126 อ30203 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
127 อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
128 ว23181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
129 ว23281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
130 ว30161 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
131 ง30207 แพทย์แผนไทยเบื้องต้น 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
132 ง30208 การตัดต่อภาพยนตร์ 1/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
133 ง30208 การตัดต่อภาพยนตร์ 1/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
134 ว33181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น