คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
2 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
3 ว11101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
4 ส11101 สังคมศึกษา 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
5 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
6 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
7 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
8 ศ11101 ศิลปะ 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
9 ศ11101 ศิลปะ 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
10 ง11101 การงานอาชีพ 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
11 ง11101 การงานอาชีพ 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
12 ว11201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
13 ว11201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
14 ก98944 แนะแนว 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
15 ก98944 แนะแนว 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
16 ก99003 ลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
17 ก99003 ลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
18 ก99039 ชุมนุม 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
19 ก99039 ชุมนุม 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
20 ก99148 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
21 ก99148 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
22 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางอารีย์ สามัญ
23 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
24 ท14101 ภาษาไทย 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
25 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
26 ท16101 ภาษาไทย 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
27 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
28 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
29 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
30 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
31 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
32 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
33 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
34 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
35 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
36 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นายยศกร สามิบัติ
37 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2565
38 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
39 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
40 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
41 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
42 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
43 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
44 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
45 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
46 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
47 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
48 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
49 ว12101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
50 ว13101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
51 ว14101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
52 ว15101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
53 ว16101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
54 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
55 ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
56 ว21181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 1 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
57 ว21182 ออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
58 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
59 ว22181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 2 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
60 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
61 ว31181 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) พื้นฐาน 1 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
62 ว32181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 2 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
63 ว12201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
64 ว13201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
65 ว14201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
66 ว15201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
67 ว16201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
68 ว21281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
69 ว21282 ออกแบบและเทคโนโลยีเพิ่มเติม 1 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
70 ว22281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
71 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
72 ว31221 เคมี 1 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
73 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
74 ว31242 ชีววิทยา 2 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
75 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
76 ว32221 เคมี 3 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
77 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
78 ว32242 ชีววิทยา 4 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
79 ว30262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
80 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
81 ว33221 เคมี 5 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
82 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
83 ว33242 ชีววิทยา 6 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
84 ว30284 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 4 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
85 ส12101 สังคมศึกษา 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
86 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
87 ส13101 สังคมศึกษา 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
88 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
89 ส14101 สังคมศึกษา 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
90 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
91 ส15101 สังคมศึกษา 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
92 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
93 ส16101 สังคมศึกษา 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
94 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
95 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
96 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
97 ส21103 สังคมศึกษา 2 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
98 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
99 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
100 ส22103 สังคมศึกษา 4 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
101 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
102 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 1/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
103 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
104 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
105 ส31103 สังคมศึกษา 2 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
106 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
107 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
108 ส32103 สังคมศึกษา 4 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
109 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
110 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
111 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
112 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
113 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายยศกร สามิบัติ
114 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายยศกร สามิบัติ
115 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
116 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
117 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2565 นายยศกร สามิบัติ
118 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
119 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2565 นายยศกร สามิบัติ
120 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
121 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นางปฐมพร คนรู้
122 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นางปฐมพร คนรู้
123 ศ14101 ศิลปะ 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
124 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นางปฐมพร คนรู้
125 ศ16101 ศิลปะ 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
126 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2565 นางปฐมพร คนรู้
127 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2565 นางปฐมพร คนรู้
128 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2565 นางปฐมพร คนรู้
129 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2565 นางปฐมพร คนรู้
130 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2565 นางปฐมพร คนรู้
131 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2565 นางปฐมพร คนรู้
132 ง12101 การงานอาชีพ 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
133 ง13101 การงานอาชีพ 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
134 ง14101 การงานอาชีพ 0/2565 นางอารีย์ สามัญ
135 ง14101 การงานอาชีพ 0/2565 นางอารีย์ สามัญ
136 ง15101 การงานอาชีพ 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
137 ง16101 การงานอาชีพ 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
138 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
139 ง22101 การงานอาชีพ 3 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
140 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
141 ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
142 ง30202 โครงงานการงานอาชีพ 2 1/2565 นางอารีย์ สามัญ
143 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
144 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
145 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
146 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
147 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
148 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
149 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
150 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
151 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
152 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
153 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
154 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
155 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
156 อ20202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
157 อ20204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
158 อ20205 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 5 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
159 อ20206 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 6 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
160 อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
161 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
162 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
163 อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
164 อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
165 อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
166 อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
167 ก77087 แนะแนว 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
168 ก77087 แนะแนว 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
169 ก77118 แนะแนว 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
170 ก77147 แนะแนว 0/2565 นางปฐมพร คนรู้
171 ก77177 แนะแนว 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
172 ก77208 แนะแนว 0/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
173 ก77280 ลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
174 ก77280 ลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
175 ก77371 ลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางปฐมพร คนรู้
176 ก77402 ลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
177 ก77434 ลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
178 ก77514 ชุมนุม 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
179 ก77514 ชุมนุม 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
180 ก77541 ชุมนุม 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
181 ก77564 ชุมนุม 0/2565 นางปฐมพร คนรู้
182 ก77599 ชุมนุม 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
183 ก78549 ชุมนุม 0/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
184 ก79117 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
185 ก79117 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
186 ก79151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
187 ก79181 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางปฐมพร คนรู้
188 ก79214 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
189 ก79279 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
190 I16201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 0/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
191 I16201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 0/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
192 I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
193 I20202 การสื่อสารและนำเสนอ 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
194 I20202 การสื่อสารและนำเสนอ 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
195 ก25786 แนะแนว 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
196 ก25786 แนะแนว 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
197 ก25881 แนะแนว 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
198 ก25881 แนะแนว 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
199 ก25881 แนะแนว 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
200 ก25881 แนะแนว 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
201 ก26228 แนะแนว 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
202 ก26362 แนะแนว 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
203 ก26447 แนะแนว 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
204 ก26493 แนะแนว 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
205 ก26594 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
206 ก26594 ลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
207 ก26688 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
208 ก26688 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
209 ก26688 ลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
210 ก26688 ลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
211 ก26742 ลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
212 ก26956 ชุมนุม 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
213 ก26956 ชุมนุม 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
214 ก27003 ชุมนุม 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
215 ก27003 ชุมนุม 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
216 ก27003 ชุมนุม 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
217 ก27003 ชุมนุม 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
218 ก27110 ชุมนุม 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
219 ก27149 ชุมนุม 1/2565 นายยศกร สามิบัติ
220 ก27173 ชุมนุม 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
221 ก27199 ชุมนุม 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
222 ก27500 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
223 ก27500 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
224 ก27526 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
225 ก27526 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
226 ก27526 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
227 ก27526 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
228 ก27548 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
229 ก27589 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
230 ก27614 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
231 ก27637 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
232 ว30121 เคมีกายภาพ 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
233 อ20201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
234 อ20203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
235 ว30141 วิทย์ศาสตร์ชีวภาพ 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
236 ว30111 ฟิสิกส์กายภาพ 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
237 ง30101 การงานอาชีพ 1 1/2565 นางอารีย์ สามัญ
238 ว30281 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เพิ่มเติม 1 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
239 อ30201 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
240 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอองค์ความรู้ 1/2565 นางสาวธิดา เมฆวะทัต
241 อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
242 อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
243 ส23102 สังคมศึกษา 6 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
244 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
245 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
246 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
247 ว23181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 3 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
248 ว23281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 3 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
249 ว30161 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
250 ว33181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 3 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
251 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
252 ก06809 ลูกเสือ เนตรนารี 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
253 จ11201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
254 จ12201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
255 จ13201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
256 จ14201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
257 จ15201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
258 จ16201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
259 จ21201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
260 จ22201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
261 จ23201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
262 จ31201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
263 จ32201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
264 จ33201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
265 ง30211 การออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ด้วยสื่อดิจิทัล 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
266 ง30212 ฝึกประสบการณ์อาชีพ 1 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
267 ง30204 การถ่ายภาพเบื้องต้น 1/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
268 ง30203 อาหารเพื่ออาชีพ 1 1/2565 นางอารีย์ สามัญ