คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
2 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
3 ว11101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
4 ส11101 สังคมศึกษา 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
5 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
6 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
7 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
8 ศ11101 ศิลปะ 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
9 ศ11101 ศิลปะ 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
10 ง11101 การงานอาชีพ 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
11 ง11101 การงานอาชีพ 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
12 ว11201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
13 ว11201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
14 ก98944 แนะแนว 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
15 ก98944 แนะแนว 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
16 ก99003 ลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
17 ก99003 ลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
18 ก99039 ชุมนุม 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
19 ก99039 ชุมนุม 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
20 ก99148 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
21 ก99148 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล
22 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาววัลภา หงษ์วิเศษ
23 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
24 ท14101 ภาษาไทย 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
25 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาววัลภา หงษ์วิเศษ
26 ท16101 ภาษาไทย 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
27 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
28 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
29 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
30 ท22102 ภาษาไทย 4 2/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
31 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
32 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
33 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
34 ท31102 ภาษาไทย 2 2/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
35 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
36 ท32102 ภาษาไทย 4 2/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
37 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
38 ท33102 ภาษาไทย 6 2/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
39 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
40 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
41 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นายอัคคพน อนันต์
42 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นายยศกร สามิบัติ
43 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2565
44 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
45 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
46 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 2/2565 นายอัคคพน อนันต์
47 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
48 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 2/2565 นายคเณศ สมตระกูล
49 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
50 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 2/2565 นายอัคคพน อนันต์
51 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
52 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 2/2565 นายคเณศ สมตระกูล
53 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
54 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 2/2565 นายอัคคพน อนันต์
55 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
56 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2565 นายอัคคพน อนันต์
57 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
58 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2565 นายคเณศ สมตระกูล
59 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2565 นายคเณศ สมตระกูล
61 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
62 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2565 นายอัคคพน อนันต์
63 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
64 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2565 นายคเณศ สมตระกูล
65 ว12101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
66 ว13101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
67 ว14101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
68 ว15101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
69 ว16101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
70 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
71 ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
72 ว21181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 1 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
73 ว21182 ออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
74 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
75 ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 2/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
76 ว22181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 2 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
77 ว22182 ออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน 2 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
78 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
79 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
80 ว31181 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) พื้นฐาน 1 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
81 ว31182 เทคโนโลยี (ออกแบบและเทคโนโลยี) พื้นฐาน 1 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
82 ว32181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 2 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
83 ว32182 ออกแบบและเทคโนโลยี 2 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
84 ว12201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
85 ว13201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
86 ว14201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
87 ว15201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
88 ว16201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
89 ว21281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
90 ว21282 ออกแบบและเทคโนโลยีเพิ่มเติม 1 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
91 ว22281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
92 ว22282 ออกแบบและเทคโนโลยีเพิ่มเติม 2 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
93 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
94 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
95 ว31221 เคมี 1 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
96 ว31222 เคมี 2 2/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
97 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
98 ว31242 ชีววิทยา 2 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
99 ว30282 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพิ่มเติม 2 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
100 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
101 ว32202 ฟิสิกส์ 4 2/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
102 ว32221 เคมี 3 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
103 ว32222 เคมี 4 2/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
104 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
105 ว32242 ชีววิทยา 4 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
106 ว30262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
107 ว30283 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 3 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
108 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
109 ว33202 ฟิสิกส์ 6 2/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
110 ว33221 เคมี 5 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
111 ว33222 เคมี 6 2/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
112 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
113 ว33242 ชีววิทยา 6 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
114 ว30284 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 4 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
115 ว30285 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 5 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
116 ส12101 สังคมศึกษา 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
117 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
118 ส13101 สังคมศึกษา 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
119 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
120 ส14101 สังคมศึกษา 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
121 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
122 ส15101 สังคมศึกษา 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
123 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
124 ส16101 สังคมศึกษา 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
125 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
126 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
127 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
128 ส21103 สังคมศึกษา 2 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
129 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
130 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
131 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
132 ส22103 สังคมศึกษา 4 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
133 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
134 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
135 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 1/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
136 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
137 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
138 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
139 ส31103 สังคมศึกษา 2 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
140 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
141 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
142 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
143 ส32103 สังคมศึกษา 4 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
144 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
145 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
146 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
147 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
148 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
149 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
150 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
151 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
152 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
153 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
154 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
155 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
156 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
157 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
158 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
159 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
160 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
161 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
162 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 2/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
163 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นางปฐมพร คนรู้
164 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นางปฐมพร คนรู้
165 ศ14101 ศิลปะ 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
166 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นางปฐมพร คนรู้
167 ศ16101 ศิลปะ 0/2565 นางปฐมพร คนรู้
168 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2565 นางปฐมพร คนรู้
169 ศ21102 ศิลปะ 2 2/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
170 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2565 นางปฐมพร คนรู้
171 ศ22102 ศิลปะ 4 2/2565 นางปฐมพร คนรู้
172 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2565 นางปฐมพร คนรู้
173 ศ23102 ศิลปะ 6 2/2565 นางปฐมพร คนรู้
174 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2565 นางปฐมพร คนรู้
175 ศ31102 ศิลปะ 2 2/2565 นางปฐมพร คนรู้
176 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2565 นางปฐมพร คนรู้
177 ศ32102 ศิลปะ 4 2/2565 นางปฐมพร คนรู้
178 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2565 นางปฐมพร คนรู้
179 ศ33102 ศิลปะ 6 2/2565 นางปฐมพร คนรู้
180 ง12101 การงานอาชีพ 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
181 ง13101 การงานอาชีพ 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
182 ง14101 การงานอาชีพ 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
183 ง14101 การงานอาชีพ 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
184 ง15101 การงานอาชีพ 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
185 ง16101 การงานอาชีพ 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
186 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
187 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
188 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
189 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
190 ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
191 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
192 ง30201 โครงงานการงานอาชีพ 1 2/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
193 ง30202 โครงงานการงานอาชีพ 2 1/2565 นางอารีย์ สามัญ
194 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
195 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
196 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
197 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
198 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
199 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
200 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 2/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
201 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
202 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
203 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
204 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
205 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
206 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
207 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
208 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
209 อ20202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
210 อ20204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
211 อ20205 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 5 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
212 อ20206 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 6 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
213 อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
214 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
215 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
216 อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
217 อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
218 อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
219 อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
220 ก77087 แนะแนว 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
221 ก77087 แนะแนว 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
222 ก77147 แนะแนว 0/2565 นางปฐมพร คนรู้
223 ก77147 แนะแนว 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
224 ก77177 แนะแนว 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
225 ก77208 แนะแนว 0/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
226 ก77280 ลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
227 ก77280 ลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
228 ก77371 ลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางปฐมพร คนรู้
229 ก77371 ลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
230 ก77402 ลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
231 ก77434 ลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
232 ก77514 ชุมนุม 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
233 ก77514 ชุมนุม 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
234 ก77541 ชุมนุม 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
235 ก77564 ชุมนุม 0/2565 นางปฐมพร คนรู้
236 ก77564 ชุมนุม 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
237 ก77599 ชุมนุม 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
238 ก78549 ชุมนุม 0/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
239 ก79117 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
240 ก79117 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
241 ก79151 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
242 ก79181 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางปฐมพร คนรู้
243 ก79214 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
244 ก79279 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
245 I16201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 0/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
246 I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
247 I20202 การสื่อสารและนำเสนอ 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
248 I20202 การสื่อสารและนำเสนอ 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
249 ก25786 แนะแนว 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
250 ก25786 แนะแนว 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
251 ก25881 แนะแนว 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
252 ก25881 แนะแนว 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
253 ก25881 แนะแนว 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
254 ก25881 แนะแนว 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
255 ก26228 แนะแนว 2/2565 นายอัคคพน อนันต์
256 ก26228 แนะแนว 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
257 ก26362 แนะแนว 2/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
258 ก26362 แนะแนว 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
259 ก26447 แนะแนว 2/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
260 ก26447 แนะแนว 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
261 ก26493 แนะแนว 2/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
262 ก26493 แนะแนว 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
263 ก26594 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
264 ก26594 ลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
265 ก26688 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
266 ก26688 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
267 ก26688 ลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
268 ก26688 ลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
269 ก26742 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นายอัคคพน อนันต์
270 ก26742 ลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
271 ก26956 ชุมนุม 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
272 ก26956 ชุมนุม 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
273 ก27003 ชุมนุม 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
274 ก27003 ชุมนุม 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
275 ก27003 ชุมนุม 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
276 ก27003 ชุมนุม 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
277 ก27110 ชุมนุม 2/2565 นายอัคคพน อนันต์
278 ก27110 ชุมนุม 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
279 ก27149 ชุมนุม 2/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
280 ก27149 ชุมนุม 1/2565 นายยศกร สามิบัติ
281 ก27173 ชุมนุม 2/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
282 ก27173 ชุมนุม 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
283 ก27199 ชุมนุม 2/2565 นายคเณศ สมตระกูล
284 ก27199 ชุมนุม 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
285 ก27500 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
286 ก27500 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
287 ก27526 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
288 ก27526 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
289 ก27526 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
290 ก27526 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
291 ก27548 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2565 นายอัคคพน อนันต์
292 ก27548 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
293 ก27589 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
294 ก27589 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
295 ก27614 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
296 ก27614 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
297 ก27637 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
298 ก27637 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
299 ว30121 เคมีกายภาพ 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
300 อ20201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
301 อ20203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
302 ว30141 วิทย์ศาสตร์ชีวภาพ 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
303 ว30111 ฟิสิกส์กายภาพ 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
304 ง30101 การงานอาชีพ 1 1/2565 นางอารีย์ สามัญ
305 ว30281 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เพิ่มเติม 1 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
306 อ30201 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
307 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอองค์ความรู้ 1/2565 นางสาวธิดา เมฆวะทัต
308 ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 2/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
309 อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
310 อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
311 ก36995 ก14904 : กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0/2565 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
312 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
313 ง30206 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
314 ส23102 สังคมศึกษา 6 2/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
315 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
316 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
317 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
318 ว23181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 3 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
319 ว23182 ออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน 3 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
320 ว23281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 3 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
321 ว23282 ออกแบบและเทคโนโลยีเพิ่มเติม 3 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
322 ง30102 การงานอาชีพ 2 2/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
323 ว30161 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1/2565 นายเอกรัฐ กุมภะ
324 ว33181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 3 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
325 ว33182 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 4 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
326 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
327 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2565 นายอัคคพน อนันต์
328 ก06579 แนะแนว 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
329 ก06809 ลูกเสือ เนตรนารี 0/2565 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
330 จ11201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
331 จ12201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
332 จ13201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
333 จ14201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
334 จ15201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
335 จ16201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
336 จ21201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
337 จ22201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
338 จ23201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
339 จ31201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
340 จ32201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
341 จ33201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
342 ง30211 การออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ด้วยสื่อดิจิทัล 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
343 ง30212 ฝึกประสบการณ์อาชีพ 1 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
344 ง30204 การถ่ายภาพเบื้องต้น 1/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
345 ง30203 อาหารเพื่ออาชีพ 1 2/2565 นางสาววัลภา หงษ์วิเศษ
346 ง30203 อาหารเพื่ออาชีพ 1 1/2565 นางอารีย์ สามัญ
347 ง30214 การสร้างสรรค์งานกราฟิกดิจิทัล 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
348 จ21202 ภาษาจีน 2 2/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
349 จ22202 ภาษาจีน 2 2/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
350 จ23202 ภาษาจีน 2 2/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
351 จ31202 ภาษาจีน 2 2/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
352 จ32202 ภาษาจีน 2 2/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
353 จ33202 ภาษาจีน 2 2/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
354 ง30213 ฝึกทักษะอาชีพ 2 2/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง