คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 0/2564 นายกฤติพงศ์ วรสิงห์
2 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
3 ว11101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
4 ส11101 สังคมศึกษา 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
5 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายกฤติพงศ์ วรสิงห์
6 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายกฤติพงศ์ วรสิงห์
7 ศ11101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
8 ง11101 การงานอาชีพ 0/2564 นายกฤติพงศ์ วรสิงห์
9 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
10 ว11201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
11 ท12101 ภาษาไทย 0/2564 นายกฤติพงศ์ วรสิงห์
12 ท13101 ภาษาไทย 0/2564 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
13 ท14101 ภาษาไทย 0/2564 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
14 ท15101 ภาษาไทย 0/2564 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
15 ท16101 ภาษาไทย 0/2564 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
16 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
17 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
18 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
19 ท22102 ภาษาไทย 4 2/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
20 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
21 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
22 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
23 ท31102 ภาษาไทย 2 2/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
24 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
25 ท32102 ภาษาไทย 4 2/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
26 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
27 ท33102 ภาษาไทย 6 2/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
28 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
29 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
30 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
31 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
32 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
33 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2564 นายอัคคพน อนันต์
34 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 2/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
35 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2564 นายอัคคพน อนันต์
36 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 2/2564 นายอัคคพน อนันต์
37 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1/2564 นายอัคคพน อนันต์
38 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 2/2564 นายอัคคพน อนันต์
39 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
40 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 2/2564 นายอัคคพน อนันต์
41 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
42 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 2/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
43 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นายอัคคพน อนันต์
44 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2564 นายอัคคพน อนันต์
45 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
46 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2564 นายอัคคพน อนันต์
47 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นายอัคคพน อนันต์
48 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
49 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
50 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
51 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
52 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
53 ว12101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
54 ว13101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
55 ว14101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
56 ว15101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
57 ว16101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
58 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
59 ว21181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
60 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
61 ว22181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 2 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
62 ว22182 ออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน 2 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
63 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
64 ว31181 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) พื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
65 ว31182 เทคโนโลยี (ออกแบบและเทคโนโลยี) พื้นฐาน 1 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
66 ว32181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 2 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
67 ว32182 ออกแบบและเทคโนโลยี 2 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
68 ว12201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
69 ว13201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
70 ว14201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
71 ว15201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
72 ว16201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
73 ว21281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
74 ว22281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
75 ว22282 ออกแบบและเทคโนโลยีเพิ่มเติม 2 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
76 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
77 ว31221 เคมี 1 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
78 ว31222 เคมี 2 2/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
79 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
80 ว31242 ชีววิทยา 2 2/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
81 ว30282 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพิ่มเติม 2 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
82 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
83 ว32221 เคมี 3 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
84 ว32222 เคมี 4 2/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
85 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
86 ว32242 ชีววิทยา 4 2/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
87 ว30283 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 3 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
88 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
89 ว33221 เคมี 5 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
90 ว33222 เคมี 6 2/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
91 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
92 ว33242 ชีววิทยา 6 2/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
93 ว30284 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 4 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
94 ว30285 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 5 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
95 ส12101 สังคมศึกษา 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
96 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
97 ส13101 สังคมศึกษา 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
98 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
99 ส14101 สังคมศึกษา 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
100 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
101 ส15101 สังคมศึกษา 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
102 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
103 ส16101 สังคมศึกษา 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
104 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
105 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
106 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
107 ส21103 สังคมศึกษา 2 2/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
108 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
109 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
110 ส22103 สังคมศึกษา 4 2/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
111 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
112 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
113 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
114 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
115 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
116 ส31103 สังคมศึกษา 2 2/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
117 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
118 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
119 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
120 ส32103 สังคมศึกษา 4 2/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
121 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
122 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
123 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
124 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
125 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
126 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
127 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
128 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
129 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
130 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
131 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
132 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
133 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
134 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
135 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
136 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
137 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
138 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
139 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
140 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 2/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
141 ศ12101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
142 ศ13101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
143 ศ14101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
144 ศ15101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
145 ศ16101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
146 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
147 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
148 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
149 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
150 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
151 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
152 ง12101 การงานอาชีพ 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
153 ง13101 การงานอาชีพ 0/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
154 ง14101 การงานอาชีพ 0/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
155 ง15101 การงานอาชีพ 0/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
156 ง16101 การงานอาชีพ 0/2564 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
157 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
158 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
159 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2564 นายอัคคพน อนันต์
160 ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
161 ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 2/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
162 ง30201 โครงงานการงานอาชีพ 1 2/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
163 ง30202 โครงงานการงานอาชีพ 2 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
164 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
165 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
166 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
167 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
168 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
169 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
170 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
171 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
172 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
173 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
174 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
175 อ20205 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 5 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
176 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
177 อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
178 I16201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 0/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
179 I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
180 I20202 การสื่อสารและนำเสนอ 2/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
181 ส23201 ต้านทุจริตศึกษา 5 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
182 ส23202 ต้านทุจริตศึกษา 6 2/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
183 ส33201 ต้านทุจริตศึกษา 5 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
184 ส33202 ต้านทุจริตศึกษา 6 2/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
185 ก25786 แนะแนว 1/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
186 ก25881 แนะแนว 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
187 ก26228 แนะแนว 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
188 ก26228 แนะแนว 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
189 ก26362 แนะแนว 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
190 ก26447 แนะแนว 1/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
191 ก26493 แนะแนว 2/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
192 ก26493 แนะแนว 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
193 ก26594 ลูกเสือเนตรนารี 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
194 ก26594 ลูกเสือเนตรนารี 1/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
195 ก26688 ลูกเสือเนตรนารี 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
196 ก26742 ลูกเสือเนตรนารี 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
197 ก26956 ชุมนุม 1/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
198 ก27003 ชุมนุม 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
199 ก27110 ชุมนุม 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
200 ก27110 ชุมนุม 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
201 ก27149 ชุมนุม 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
202 ก27173 ชุมนุม 1/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
203 ก27199 ชุมนุม 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
204 ก27500 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
205 ก27526 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
206 ก27548 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
207 ก27548 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
208 ก27589 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
209 ก27614 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
210 ก27637 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
211 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
212 ว30121 เคมีกายภาพ 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
213 อ20201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
214 อ20203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
215 ว30141 วิทย์ศาสตร์ชีวภาพ 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
216 ว30111 ฟิสิกส์กายภาพ 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
217 ง30101 การงานอาชีพ 1 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
218 ว30281 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เพิ่มเติม 1 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
219 อ30201 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
220 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอองค์ความรู้ 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
221 อ30203 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
222 อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
223 ส23103 สังคมศึกษา 6 2/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
224 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
225 ว23181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
226 ว23182 ออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน 3 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
227 ว23281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
228 ว23282 ออกแบบและเทคโนโลยีเพิ่มเติม 3 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
229 ว30161 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
230 ง30207 แพทย์แผนไทยเบื้องต้น 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
231 ง30208 การตัดต่อภาพยนตร์ 1/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
232 ว33181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
233 ว33182 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 4 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
234 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
235 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2564 นายอัคคพน อนันต์
236 ง30210 Digital Content 2/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง