คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
2 ว11101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
3 ว11201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
4 ก98944 แนะแนว 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
5 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
6 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวอภิสรา อยู่สอน
7 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
8 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
9 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
10 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
11 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
12 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
13 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
14 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
15 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
16 ว12101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
17 ว13101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
18 ว14101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
19 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
20 ว21181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 1 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
21 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
22 ว22181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 2 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
23 ว31181 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) พื้นฐาน 1 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
24 ว32181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 2 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
25 ว12201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
26 ว13201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
27 ว14201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
28 ว15201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
29 ว16201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
30 ว21281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
31 ว22281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
32 ว31221 เคมี 1 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
33 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
34 ว32221 เคมี 3 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
35 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
36 ว33221 เคมี 5 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
37 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
38 ว30284 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 4 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
39 ส14101 สังคมศึกษา 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
40 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
41 ส15101 สังคมศึกษา 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
42 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
43 ส16101 สังคมศึกษา 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
44 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
45 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
46 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
47 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
48 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
49 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
50 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 1/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
51 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
52 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
53 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
54 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
55 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
56 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
57 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
58 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
59 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
60 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
61 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
62 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
63 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
64 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2565 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
65 ศ14101 ศิลปะ 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
66 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
67 ศ16101 ศิลปะ 0/2565 นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
68 ง12101 การงานอาชีพ 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
69 ง14101 การงานอาชีพ 0/2565 นางอารีย์ สามัญ
70 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
71 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
72 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
73 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
74 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
75 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
76 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
77 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
78 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
79 อ20205 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 5 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
80 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
81 อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
82 ก77087 แนะแนว 0/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
83 ก77087 แนะแนว 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
84 ก77177 แนะแนว 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
85 ก77208 แนะแนว 0/2565 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
86 ก77599 ชุมนุม 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
87 ก79214 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นายพงศธร พุ่มทับทิม
88 ก25786 แนะแนว 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
89 ก25881 แนะแนว 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
90 ก25881 แนะแนว 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
91 ก26228 แนะแนว 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
92 ก26688 ลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
93 ก26956 ชุมนุม 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
94 ก27003 ชุมนุม 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
95 ก27110 ชุมนุม 1/2565 นายอัคคพน อนันต์
96 ก27526 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
97 ว30121 เคมีกายภาพ 1/2565 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
98 อ20201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
99 อ20203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
100 ว30141 วิทย์ศาสตร์ชีวภาพ 1/2565 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
101 ว30281 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เพิ่มเติม 1 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
102 อ30201 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
103 อ30203 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
104 อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2565 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
105 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
106 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
107 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
108 ว23181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 3 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
109 ว23281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 3 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
110 ว33181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 3 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
111 จ11201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
112 จ12201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
113 จ13201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
114 จ14201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
115 จ15201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
116 จ16201 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
117 จ21201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
118 จ22201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
119 จ23201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
120 จ31201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
121 จ32201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
122 จ33201 ภาษาจีน 1 1/2565 นางสาวสุภาพร แซ่ลี
123 ง30211 การออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ด้วยสื่อดิจิทัล 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
124 ก20207 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1/2565 นายธีรพล เพียรเพ็ง
125 ง30204 การถ่ายภาพเบื้องต้น 1/2565 นางสาวภานิชา แสงจันทร์