คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 0/2564 นายกฤติพงศ์ วรสิงห์
2 ท11101 ภาษาไทย 0/2564 นายกฤติพงศ์ วรสิงห์
3 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
4 ว11101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
5 ส11101 สังคมศึกษา 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
6 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายกฤติพงศ์ วรสิงห์
7 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายกฤติพงศ์ วรสิงห์
8 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายกฤติพงศ์ วรสิงห์
9 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายกฤติพงศ์ วรสิงห์
10 ศ11101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
11 ง11101 การงานอาชีพ 0/2564 นายกฤติพงศ์ วรสิงห์
12 ง11101 การงานอาชีพ 0/2564 นายกฤติพงศ์ วรสิงห์
13 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
14 ว11201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
15 ว11201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
16 ท12101 ภาษาไทย 0/2564 นายกฤติพงศ์ วรสิงห์
17 ท13101 ภาษาไทย 0/2564 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
18 ท14101 ภาษาไทย 0/2564 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
19 ท15101 ภาษาไทย 0/2564 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
20 ท16101 ภาษาไทย 0/2564 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
21 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
22 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
23 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
24 ท31101 ภาษาไทย 1 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
25 ท32101 ภาษาไทย 3 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
26 ท33101 ภาษาไทย 5 1/2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
27 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
28 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
29 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
30 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
31 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
32 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2564 นายอัคคพน อนันต์
33 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2564 นายอัคคพน อนันต์
34 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1/2564 นายอัคคพน อนันต์
35 ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
36 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
37 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นายอัคคพน อนันต์
38 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
39 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นายอัคคพน อนันต์
40 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
41 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
42 ว12101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
43 ว13101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
44 ว14101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
45 ว15101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
46 ว16101 วิทยาศาสตร์ 0/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
47 ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
48 ว21181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
49 ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
50 ว22181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 2 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
51 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
52 ว31181 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) พื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
53 ว32181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 2 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
54 ว12201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
55 ว13201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
56 ว13201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
57 ว14201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
58 ว15201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
59 ว16201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 0/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
60 ว21281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
61 ว22281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
62 ว31201 ฟิสิกส์ 1 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
63 ว31221 เคมี 1 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
64 ว31241 ชีววิทยา 1 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
65 ว32201 ฟิสิกส์ 3 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
66 ว32221 เคมี 3 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
67 ว32241 ชีววิทยา 3 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
68 ว33201 ฟิสิกส์ 5 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
69 ว33221 เคมี 5 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
70 ว33241 ชีววิทยา 5 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
71 ว30284 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 4 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
72 ส12101 สังคมศึกษา 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
73 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
74 ส13101 สังคมศึกษา 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
75 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
76 ส14101 สังคมศึกษา 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
77 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
78 ส15101 สังคมศึกษา 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
79 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
80 ส16101 สังคมศึกษา 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
81 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
82 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
83 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
84 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
85 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
86 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
87 ส31101 สังคมศึกษา 1 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
88 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
89 ส32101 สังคมศึกษา 3 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
90 ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
91 ส33101 สังคมศึกษา 5 1/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
92 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
93 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
94 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
95 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
96 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
97 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
98 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
99 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
100 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
101 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
102 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1/2564 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์
103 ศ12101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
104 ศ13101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
105 ศ14101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
106 ศ15101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
107 ศ16101 ศิลปะ 0/2564 นางปฐมพร คนรู้
108 ศ21101 ศิลปะ 1 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
109 ศ22101 ศิลปะ 3 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
110 ศ23101 ศิลปะ 5 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
111 ศ31101 ศิลปะ 1 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
112 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
113 ศ33101 ศิลปะ 5 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
114 ง12101 การงานอาชีพ 0/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
115 ง13101 การงานอาชีพ 0/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
116 ง14101 การงานอาชีพ 0/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม
117 ง15101 การงานอาชีพ 0/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
118 ง16101 การงานอาชีพ 0/2564 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
119 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
120 ง22102 การงานอาชีพ 4 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
121 ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
122 ง30202 โครงงานการงานอาชีพ 2 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
123 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
124 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
125 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
126 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
127 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นายพงศธร พุ่มทับทิม
128 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
129 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
130 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
131 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
132 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
133 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
134 อ20205 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 5 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
135 อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
136 อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
137 I16201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 0/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
138 I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
139 ส23201 ต้านทุจริตศึกษา 5 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
140 ส33201 ต้านทุจริตศึกษา 5 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
141 ก26362 แนะแนว 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
142 ก27149 ชุมนุม 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
143 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
144 ว30121 เคมีกายภาพ 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
145 อ20201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
146 อ20203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
147 ว30141 วิทย์ศาสตร์ชีวภาพ 1/2564 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
148 ว30111 ฟิสิกส์กายภาพ 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
149 ง30101 การงานอาชีพ 1 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
150 ว30281 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เพิ่มเติม 1 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
151 อ30201 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
152 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอองค์ความรู้ 1/2564 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
153 อ30203 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
154 อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1/2564 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
155 ว23181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
156 ว23281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
157 ว30161 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1/2564 นายเอกรัฐ กุมภะ
158 ง30207 แพทย์แผนไทยเบื้องต้น 1/2564 นางอารีย์ สามัญ
159 ง30208 การตัดต่อภาพยนตร์ 1/2564 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
160 ง30208 การตัดต่อภาพยนตร์ 1/2564 นายธีรพล เพียรเพ็ง
161 ว33181 วิทยาการคำนวณพื้นฐาน 3 1/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
162 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2564 นางสาวศิรดา เลียดประถม