บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว22182 ออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน 2 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
2 ว22182 ออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน 2 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
3 ส21103 สังคมศึกษา 2 2/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
4 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
5 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
6 ส33102 สังคมศึกษา 6 2/2564 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์
7 ศ32101 ศิลปะ 3 1/2564 นางปฐมพร คนรู้
8 ว23182 ออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน 3 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น
9 ว23182 ออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน 3 2/2564 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น