นางสาวธิดา เมฆวะทัต

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นายธีรพล เพียรเพ็ง

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นายพงศธร พุ่มทับทิม

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นางสาวสุนันสินี ชะวาลา

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

นายอัคคพน อนันต์

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

นางปฐมพร คนรู้

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

นางสาวภานิชา แสงจันทร์

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

นายเอกรัฐ กุมภะ

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

นายคเณศ สมตระกูล

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

นางปราณี โต๊ดชนัง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นายพันธกานต์ ระลึกชอบ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นางสาวนัฐชุดา จันทะยา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาววัลภา หงษ์วิเศษ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสัตตบงกช เวียงสมุด

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาวปัญญาทิพย์ มลิลา

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นายยศกร สามิบัติ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุภาพร แซ่ลี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ อนันต์นาวี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชัญญานุช ทั่งทอง

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ