สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 24 19 43 2
ป.2 22 19 41 2
ป.3 15 16 31 1
ป.4 19 20 39 2
ป.5 16 20 36 1
ป.6 14 16 30 1
ม.1 20 11 31 1
ม.2 27 18 45 2
ม.3 18 16 34 1
ม.4 9 10 19 1
ม.5 12 12 24 1
ม.6 8 8 16 1
อ.2 17 17 34 2
อ.3 11 20 31 2
รวม 232 222 454 20

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 13 9 22 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
ป.1/2 11 10 21 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
ป.2/1 12 9 21 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
ป.2/2 10 10 20 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด นางสาวเพ็ญนภา จันทะอาจ
ป.3/1 15 16 31 นางสัตตบงกช เวียงสมุด นางสาวสุภาพร แซ่ลี
ป.4/1 8 12 20 นางปฐมพร คนรู้
ป.4/2 11 8 19 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
ป.5/1 16 20 36 นายพงศธร พุ่มทับทิม นางสาวสุวัญฑา อาชีวะ
ป.6/1 14 16 30 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
ม.1/1 20 11 31 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา นายธีรพล เพียรเพ็ง
ม.2/1 14 9 23 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ นางอารีย์ สามัญ
ม.2/2 13 9 22 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น นางสาวนุชรีย์ พรคลัง
ม.3/1 18 16 34 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ นายอัคคพน อนันต์
ม.4/1 9 10 19 นายเอกรัฐ กุมภะ นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
ม.5/1 12 12 24 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร นางสาวอภิสรา อยู่สอน
ม.6/1 8 8 16 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
อ.2/1 9 8 17 นางสาวปัญญาทิพย์ มลิลา
อ.2/2 8 9 17 นางสาวชัญญานุช ทั่งทอง
อ.3/1 5 10 15 นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ
อ.3/2 6 10 16 นางปราณี โต๊ดชนัง
รวม 232 222 454