สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 22 17 39 2
ป.2 19 17 36 2
ป.3 14 14 28 1
ป.4 18 20 38 2
ป.5 16 20 36 1
ป.6 14 16 30 1
ม.1 18 12 30 1
ม.2 26 18 44 2
ม.3 19 15 34 1
ม.4 9 9 18 1
ม.5 11 10 21 1
ม.6 8 8 16 1
อ.2 17 17 34 2
อ.3 9 21 30 2
รวม 220 214 434 20

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 11 7 18 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
ป.1/2 11 10 21 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
ป.2/1 10 8 18 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
ป.2/2 9 9 18 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
ป.3/1 14 14 28 นางสัตตบงกช เวียงสมุด นางสาวสุภาพร แซ่ลี
ป.4/1 8 12 20 นางปฐมพร คนรู้
ป.4/2 10 8 18 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
ป.5/1 16 20 36 นายพงศธร พุ่มทับทิม นางสาววัลภา หงษ์วิเศษ
ป.6/1 14 16 30 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
ม.1/1 18 12 30 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา นายธีรพล เพียรเพ็ง
ม.2/1 12 10 22 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ นางอารีย์ สามัญ
ม.2/2 14 8 22 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
ม.3/1 19 15 34 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ นายอัคคพน อนันต์
ม.4/1 9 9 18 นายเอกรัฐ กุมภะ นายยศกร สามิบัติ
ม.5/1 11 10 21 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร นางสาวสุวัญฑา อาชีวะ
ม.6/1 8 8 16 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส นายคเณศ สมตระกูล
อ.2/1 9 8 17 นางสาวปัญญาทิพย์ มลิลา
อ.2/2 8 9 17 นางสาวชัญญานุช ทั่งทอง
อ.3/1 4 11 15 นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ
อ.3/2 5 10 15 นางปราณี โต๊ดชนัง
รวม 220 214 434