สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 23 19 42 2
ป.2 22 18 40 2
ป.3 14 15 29 1
ป.4 19 20 39 2
ป.5 16 20 36 1
ป.6 14 17 31 1
ม.1 18 12 30 1
ม.2 27 18 45 2
ม.3 19 15 34 1
ม.4 9 9 18 1
ม.5 12 9 21 1
ม.6 8 8 16 1
อ.2 17 17 34 2
อ.3 10 22 32 3
รวม 228 219 447 21

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 12 8 20 นางสาวพลอยนพัฐห์ สีนวล นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
ป.1/2 11 11 22 นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
ป.2/1 12 9 21 นางสาวภานิชา แสงจันทร์
ป.2/2 10 9 19 นางสาวศิริลักษณ์ ผากำเนิด
ป.3/1 14 15 29 นางสัตตบงกช เวียงสมุด นางสาวสุภาพร แซ่ลี
ป.4/1 8 12 20 นางปฐมพร คนรู้
ป.4/2 11 8 19 นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
ป.5/1 16 20 36 นายพงศธร พุ่มทับทิม นางสาววัลภา หงษ์วิเศษ
ป.6/1 14 17 31 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ นายพันธกานต์ ระลึกชอบ
ม.1/1 18 12 30 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา นายธีรพล เพียรเพ็ง
ม.2/1 12 10 22 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ นางอารีย์ สามัญ
ม.2/2 15 8 23 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
ม.3/1 19 15 34 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ นายอัคคพน อนันต์
ม.4/1 9 9 18 นายเอกรัฐ กุมภะ นายยศกร สามิบัติ
ม.5/1 12 9 21 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร
ม.6/1 8 8 16 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
อ.2/1 9 8 17 นางสาวปัญญาทิพย์ มลิลา
อ.2/2 8 9 17 นางสาวชัญญานุช ทั่งทอง
อ.3/1 4 12 16 นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ
อ.3/2 6 9 15 นางปราณี โต๊ดชนัง
อ.3/3 0 1 1
รวม 228 219 447