สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 22 19 41 2
ป.2 15 13 28 1
ป.3 20 20 40 2
ป.4 16 20 36 1
ป.5 15 17 32 1
ป.6 14 10 24 1
ม.1 27 20 47 2
ม.2 19 18 37 1
ม.3 15 17 32 1
ม.4 13 17 30 1
ม.5 8 8 16 1
ม.6 10 5 15 1
อ.2 11 20 31 2
อ.3 17 17 34 2
รวม 222 221 443 19

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 12 9 21 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา
ป.1/2 10 10 20 นายกฤติพงศ์ วรสิงห์
ป.2/1 15 13 28 นางสาวภานิชา แสงจันทร์ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น
ป.3/1 8 12 20 นางปฐมพร คนรู้
ป.3/2 12 8 20 นางสัตตบงกช เวียงสมุด
ป.4/1 16 20 36 นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ นางสาวศิรดา เลียดประถม
ป.5/1 15 17 32 นายพงศธร พุ่มทับทิม นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส
ป.6/1 14 10 24 นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ
ม.1/1 13 10 23 นางอารีย์ สามัญ
ม.1/2 14 10 24 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว
ม.2/1 19 18 37 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา นายอัคคพน อนันต์
ม.3/1 15 17 32 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม
ม.4/1 13 17 30 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร นายเอกรัฐ กุมภะ
ม.5/1 8 8 16 นายธีรพล เพียรเพ็ง นายเอกรัฐ กุมภะ
ม.6/1 10 5 15 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ นายเอกรัฐ กุมภะ
อ.2/1 6 10 16 นางสาวปัญญาทิพย์ มลิลา
อ.2/2 5 10 15 นางสาวชัญญานุช ทั่งทอง
อ.3/1 7 10 17 นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ
อ.3/2 10 7 17 นางปราณี โต๊ดชนัง
รวม 222 221 443