นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว

พนักงานราชการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 10/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 063759XXXX
 • Facebook :
 • Email : Kanisron0609@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว -
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว -
3 ผลการประเมินตนเอง นางสาวนงค์นุช หมื่นแก้ว -