นางสาวนัฐชุดา จันทะยา

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 04/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083516XXXX
 • Facebook : Natchada Jantaya
 • Email : nohowz@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 889
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 10761104247174
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
3 บริหารการจัดการชั้นเรียน นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
4 การพัฒนาตนเอง นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
5 การพัฒนาวิชาชีพ นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
6 การสร้างและพัฒนาสื่อ นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
7 โครงสร้างรายวิชาชีววิทยา 1 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
8 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
9 คำอธิบายรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน-เพิ่มเติม นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
10 โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
11 รายงานการปฎิบัติงานนางสาวนัฐชุดา จันทะยา นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
12 วิจัยในชั้นเรียน นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
13 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -