นางสาวภานิชา แสงจันทร์

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 22/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082710XXXX
 • Facebook :
 • Email : phanichasangchan@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 615
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 128038
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -
2 คำอธิบายรายวิชา นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -
3 แผนการจัดการเรียนรู้ นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -
4 ผลงานนักเรียน นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -
5 สื่อการจัดการเรียนรู้ นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -
6 วิจัยในชั้นเรียน นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -
7 การบริหารจัดการห้องเรียน นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -
8 สารสนเทศประจำชั้น นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -
9 แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -