นางสาวปัญญาทิพย์ มลิลา

พนักงานราชการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 01/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089098XXXX
 • Facebook :
 • Email : panyatip2513@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่