นางสาวธิดา เมฆวะทัต

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 09/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 090967XXXX
 • Facebook :
 • Email : tida16_m@yahoo.co.th
 • Website : http://kiree.ac.th

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 83997
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 60258104247037
 • วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C สามัญรุ่นใหญ่,A.T.C ขั้นผู้นำ

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่