นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ

ครู (คศ.1)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 08/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 099154XXXX
 • Facebook :
 • Email : supasuta_su@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2959
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 127692
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ -
2 โครงการส่งเสริมการระดมทรัพยากร นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ -
3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ -
4 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ -
5 กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ -
6 แผนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ -
7 แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ -
8 คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ -
9 วิจัยในชั้นเรียน นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ -
10 บันทึกการอบรม นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ -