นางสาวศิรดา เลียดประถม

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 21/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 063226XXXX
 • Facebook :
 • Email : Sirada.ddjj@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสาวศิรดา เลียดประถม -
2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 นางสาวศิรดา เลียดประถม -
3 การพัฒนาตนเอง นางสาวศิรดา เลียดประถม -
4 การพัฒนาวิชาชีพ นางสาวศิรดา เลียดประถม -
5 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ นางสาวศิรดา เลียดประถม -
6 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวศิรดา เลียดประถม -