นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร

ครู (คศ.1)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 29/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 094428XXXX
 • Facebook :
 • Email : detchawat.t@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 121240
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 60256304247195
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการจัดการเรียนรู้เคมี 2 (2/63) นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1(1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
3 โครงการสอนวิชาเคมี 2(2/63) นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
4 วุฒิบัตร(พัฒนาตนเอง) นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
5 โครงการสอน นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
6 คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
7 ตารางเวรทำความสะอาดห้องเรียน นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
8 เกียรติบัตร นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
9 บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
10 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
11 บันทึกโฮมรูม นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
12 บันทึกคาบสอน นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
13 แผนการจัดการเรียนรู้ นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
14 วิจัยในชั้นเรียน 1/63 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
15 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
16 Kiree Model นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
17 ผลงานผู้เรียน นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -