นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 16/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 094656XXXX
 • Facebook : มณีกาญจน์ รัตนธรรม
 • Email : maneekan1607@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 617
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 127952
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม -
2 รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม -