นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น

ครู (คศ.1)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 30/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081265XXXX
 • Facebook : sukanda pui
 • Email : sukandawongman@hotmail.com
 • Website : https://kiree.ac.th/

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 79320
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 60238704247017
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ว21182 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น -
2 พัฒนากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น -
3 แบบรายผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น -
4 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้ แอปพลิเคชั่น Microsoft team ในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ส่งงาน นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น -
5 รายงานผลการประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค.64) นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น -
6 เกียรติบัตร ต.ค.63-มี.ค. 64 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น -
7 ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น -
8 หลักสูตร นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น -