นางสาวสุนันสินี ชะวาลา

ครู (คศ.1)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 05/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085277XXXX
 • Facebook : Sununsinee Chavala
 • Email : Sununsinee60@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7250
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 128004
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 นำเสนอการประเมิน นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 15/03/2021 - 16/03/2021
2 รายงานการใช้หลักสูตร นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/09/2020 - 06/11/2020
3 แผนการจัดการเรียนรู้ นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/11/2020 - 27/11/2020
4 1.1 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 25/12/2020 - 25/12/2020
5 1.2 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 03/08/2020 - 28/08/2020
6 1.3 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/09/2020 - 30/09/2020
7 1.4 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/10/2020 - 30/10/2020
8 1.5 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/11/2020 - 30/11/2020
9 1.6 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/12/2020 - 31/12/2020
10 1.9 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/01/2021 - 29/01/2021
11 2 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/02/2021 - 26/02/2021
12 3 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/02/2021 - 31/03/2021
13 4 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/02/2021 - 25/02/2021
14 5 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 18/02/2021 - 26/02/2021
15 6 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/03/2021 - 05/03/2021
16 7 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 08/03/2021 - 12/03/2021
17 8 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 08/03/2021 - 12/03/2021
18 1.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/04/2020 - 30/04/2020
19 1.2 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/05/2020 - 16/03/2021
20 1.3 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 16/06/2020 - 12/03/2021
21 1.4 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/05/2020 - 12/03/2021
22 1.5 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 22/02/2021 - 09/04/2021
23 1.6 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 10/04/2020 - 12/03/2021
24 1.7 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 16/11/2020 - 20/11/2020
25 1.8 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 08/03/2021 - 12/03/2021
26 2.9 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 16/06/2020 - 12/03/2021
27 2.10 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/11/2020 - 06/12/2020
28 2.11 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 16/05/2020 - 31/03/2021
29 3.12 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/11/2020 - 12/03/2021
30 3.13 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/02/2021 - 31/03/2021
31 การงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ปี 2564 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 18/09/2021 - 19/09/2021