นายธีรพล เพียรเพ็ง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 31/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 094562XXXX
 • Facebook :
 • Email : teeraphonp@gmail.com
 • Website : http://kiree.ac.th/

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 613
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 127016
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ผู้กำกับลูกเสือสามัญ (S.W.B.)

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร นายธีรพล เพียรเพ็ง -
2 1.2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ นายธีรพล เพียรเพ็ง -
3 1.3 การจัดทำแผนการเรียนรู้ นายธีรพล เพียรเพ็ง -
4 1.4 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ นายธีรพล เพียรเพ็ง -
5 1.5 คุณภาพผู้เรียน นายธีรพล เพียรเพ็ง -
6 1.6 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ นายธีรพล เพียรเพ็ง -
7 1.7 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ นายธีรพล เพียรเพ็ง -
8 1.8 การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ นายธีรพล เพียรเพ็ง -
9 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน นายธีรพล เพียรเพ็ง -
10 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน นายธีรพล เพียรเพ็ง -
11 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั้น/วิชา นายธีรพล เพียรเพ็ง -
12 3.1 การพัฒนาตนเอง นายธีรพล เพียรเพ็ง -
13 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ นายธีรพล เพียรเพ็ง -
14 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) นายธีรพล เพียรเพ็ง -