นางปฐมพร คนรู้

ครู (คศ.1)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 12/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083589XXXX
 • Facebook :
 • Email : prathomporn9971@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 619
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 128165
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติงาน นางปฐมพร คนรู้ -
2 รายงานการใช้หลักสูตร นางปฐมพร คนรู้ -
3 แผนการจัดการเรียนรู้ ดนตรี นาฏศิลป์ นางปฐมพร คนรู้ -
4 งานวิจัยในชั้นเรียน นางปฐมพร คนรู้ -
5 การบริหารจัดการชั้นเรียน นางปฐมพร คนรู้ -
6 ID Plan นางปฐมพร คนรู้ -
7 วิจัยในชั้นเรียน นางปฐมพร คนรู้ -
8 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร นางปฐมพร คนรู้ -
9 รายงานการใช้หลักสูตร นางปฐมพร คนรู้ -
10 โครงสร้างรายวิชา ป.1 นางปฐมพร คนรู้ -
11 แผนการจัดการเรียนรู้ นางปฐมพร คนรู้ -
12 รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล นางปฐมพร คนรู้ -
13 รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่2 นางปฐมพร คนรู้ -