นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส

ครู (คศ.1)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 16/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086386XXXX
 • Facebook : khounsakul jamsai
 • Email : khonsakul.16@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 629
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 60258504247041
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : -

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ID Plan กลุ่มสาระภาษาไทย นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส 01/11/2020 -
2 กิจกรรม PLC วิเคราะห์ผลทดสอบ RT นักเรียนชั้น ป.๑ นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -
3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -
4 วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -
5 แผนการจัดการเรียนรู้ นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -
6 โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาภาษาไทย นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -
7 นำเสนอการประเมิน นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -
8 การวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -
9 กิจกรรม PLC ครูมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส 08/10/2020 -
10 การอบรม และกิจกรรมจิตอาสา นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -
11 การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปองค์ความรู้ โดยใช้บันทึกการเรียนรู้แบบLearning Logs นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -