นายพงศธร พุ่มทับทิม

ครู (คศ.1)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 13/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082218XXXX
 • Facebook :
 • Email : pongsatorn.ks@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2957
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 127687
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ฺBTC สามัญรุ่นใหญ่

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน นายพงศธร พุ่มทับทิม -
2 คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ นายพงศธร พุ่มทับทิม -
3 วิจัยในชั้นเรียน นายพงศธร พุ่มทับทิม -
4 แผนการจัดการเรียนรู้ นายพงศธร พุ่มทับทิม -
5 แบบประเมิน นายพงศธร พุ่มทับทิม -
6 ทะเบียนสื่อ นายพงศธร พุ่มทับทิม -
7 วิเคราะห์ผู้เรียน นายพงศธร พุ่มทับทิม -