นางปราณี โต๊ดชนัง

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 18/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083040XXXX
 • Facebook :
 • Email : pranee.todchanang@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 612
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 128370
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา นางปราณี โต๊ดชนัง 16/03/2021 -
2 แผนการจัดประสบการณ์ (หน่วยที่ 19 - 20) นางปราณี โต๊ดชนัง 09/02/2021 -
3 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย นางปราณี โต๊ดชนัง -
4 วิจัยในชั้นเรียน นางปราณี โต๊ดชนัง 09/02/2021 -
5 หลักสูตรปฐมวัย นางปราณี โต๊ดชนัง 09/02/2021 -
6 การสร้างสื่อนวัตกรรม นางปราณี โต๊ดชนัง -
7 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ๔ด้านของเด็กปฐมวัย นางปราณี โต๊ดชนัง -
8 การสร้างสื่อนวัตกรรม นางปราณี โต๊ดชนัง 09/02/2021 -
9 โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตรน้อยประเทศไทย นางปราณี โต๊ดชนัง 11/02/2021 -
10 ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 นางปราณี โต๊ดชนัง -
11 หลักสูตรปฐมวัย (ปรับปรุง ๖๔ นางปราณี โต๊ดชนัง 13/08/2021 -
12 โครงสร้างการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๔ -๖ ปี นางปราณี โต๊ดชนัง 13/08/2021 -
13 แผนการสอนภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ 1-18 นางปราณี โต๊ดชนัง -