นางสัตตบงกช เวียงสมุด

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 21/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089941XXXX
 • Facebook :
 • Email : mamsatta@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 606
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 128249
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 1.1โครงสร้างและการพัฒนาหลักสูตร นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
2 รายงานผล นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
3 วิจัย นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
4 การสร้างและพัฒนาสื่อ นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
5 การพัฒนาตนเอง นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
6 การพัฒนาวิชาชีพ นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
7 การบริหารจัดการชั้นเรียนและสารสนเทศประจำชั้น นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
8 ระะบบดูแลช่วยเหลือ นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
9 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
10 แผนการจัดการเรียนรู้ นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
11 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
12 คุณภาพผู้เรียน นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
13 การวัดและประเมินผล นางสัตตบงกช เวียงสมุด -