นางอารีย์ สามัญ

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 10/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 090987XXXX
 • Facebook :
 • Email : Areesamun@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 84003
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 60140804247341
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางอารีย์ สามัญ -
2 แผนการจัดการเรียนรู้ นางอารีย์ สามัญ -
3 วิัจัย นางอารีย์ สามัญ -
4 รายงานผลการประเมินตนเอง นางอารีย์ สามัญ -
5 วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 นางอารีย์ สามัญ -