นายเอกรัฐ กุมภะ

ครู (คศ.1)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 30/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084346XXXX
 • Facebook :
 • Email : agarat1622@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 838500
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 601928
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.C.T สามัญรุ่นใหญ่

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครูเอกรัฐ 2564 นายเอกรัฐ กุมภะ -
2 แบบประเมนตนเอง เอกรัฐ นายเอกรัฐ กุมภะ -
3 วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 นายเอกรัฐ กุมภะ -