นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์

ครู (คศ.1)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 20/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082645XXXX
 • Facebook :
 • Email : putchaken1992@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 84001
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 60256504247197
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏบัติงาน รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๖๔) นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
2 แผนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑ เทอม ๒ นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
3 โครงการสอนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เทอม ๒ นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
4 แผนการสอน นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
5 หลักสูตร นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
6 โครงการสอน นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
7 แผนการสอน นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
8 แผนการสอน นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
9 ภาพกิจกรรม นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
10 ภาพสื่อ นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
11 ภาพผลงานนักเรียน นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
12 วิจัยในชั้นเรียน นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
13 ภาพกิจกรรมการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
14 เยี่ยมบ้านนักเรียน นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
15 กิจกรรมโฮมรูม นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
16 เกียรติบัตร นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
17 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมอบรม นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
18 ประเมินครูผู้ช่วย ๔ นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -