นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น

ครู (คศ.1)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 28/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 094393XXXX
 • Facebook :
 • Email : fon.choenkwan@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 114252
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 10722204247131
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
3 1.1 การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
4 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
5 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
6 1.2.3 กลยุทธ์ในการเรียนรู้ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
7 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
8 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
9 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
10 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
11 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
12 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
13 3.1 การพัฒนาตนเอง นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
14 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
15 แผนการสอน นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
16 ผลการประเมินตนเอง นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
17 หลักสูตร นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
18 หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
19 แผนจัดการเรียนรู้ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
20 กลยุทธ์จัดการเรียนรู้ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
21 สื่อการจัดการเรียนการสอน นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
22 วิจัยเรื่องการใช้การอ่านแบบจิ๊กซอว์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจการอ่านสรุปความของนักเรียน นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
23 การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
24 การจัดการชั้นเรียน นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
25 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
26 ข้อมูลสารสนเทศประจำชั้น ประจำวิชา นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
27 พัฒนาวิชาชีพ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
28 การพัฒนาตนเอง นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
29 สื่อนำเสนอการประเมินครั้งที่ 2 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -