นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์

ครู (คศ.1)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 12/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096878XXXX
 • Facebook :
 • Email : naruemon.tnp@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 110183
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 60255104247184
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
2 แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
3 รายงานกิจกรรมแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
4 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ 3 ส32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
5 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
6 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ 3 ส32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
7 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
8 การสร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรม นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
9 ผลงานนักเรียน นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
10 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
11 การบริหารจัดการชั้นเรียน นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
12 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-เยี่บมบ้าน นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
13 การรายงานผล SDQ นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
14 การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
15 การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
16 นำเสนอการประเมิน นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -