นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 30/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087142XXXX
 • Facebook :
 • Email : wi_rattana@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 611
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 127346
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 1.3การสร้างและพัฒนาสื่อ นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
2 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
3 1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
4 2.1การบริหารจัดการชั้นเรียน นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
5 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
6 2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
7 3.1การพัฒนาตนเอง นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
8 3.2การพัฒนาวิชาชีพ นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
9 1.2.4คุณภาพผู้เรียน นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
10 รายงานผลการปฏิบัติงาน1/2564 นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
11 1.2.2แผนการจัดการเรียนรู้ นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
12 1.2.2แผนการจัดการเรียนรู้ นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
13 1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
14 1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
15 1.1หลักสูตรสถานศึกษา(2) นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ 08/03/2021 -
16 1.1หลักสูตรสถานศึกษา(1) นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ 08/03/2021 -
17 หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยฉบับปรับปรุง2564 นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
18 แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอ.3 ภาคเรียนที่ 1 นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -