นายอัคคพน อนันต์

ครู (คศ.1)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 15/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 099325XXXX
 • Facebook :
 • Email : boomerangturbo@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1504
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 60258204247038
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การพัฒนาวิชาชีพ ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
2 การพัฒนาตนเอง ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
4 การบริหารจัดการชั้นเรียน (1) ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
5 การบริหารจัดการชั้นเรียน (2) ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
6 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
7 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
8 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
9 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
10 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร (1) ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
11 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร (2) ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
12 การสร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ (1) ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
13 การสร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ (2) ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
14 รายงานผลการปฎิบัติราชการ อัคคพน อนันต์ 1 ต.ค.2563 - 31 มี.ค.64 นายอัคคพน อนันต์ -
15 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร นายอัคคพน อนันต์ -
16 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ นายอัคคพน อนันต์ -
17 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ นายอัคคพน อนันต์ -
18 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ นายอัคคพน อนันต์ -
19 คุณภาพผู้เรียน นายอัคคพน อนันต์ -
20 การสร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ นายอัคคพน อนันต์ -
21 การวัดและประเมินผลการเรียนรู็ นายอัคคพน อนันต์ -
22 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นายอัคคพน อนันต์ -
23 การบริหารจัดการชั้นเรียน นายอัคคพน อนันต์ -
24 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำชั้น ประจำวิชา นายอัคคพน อนันต์ -
25 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน นายอัคคพน อนันต์ -
26 การพัฒนาตนเอง นายอัคคพน อนันต์ -
27 การพัฒนาวิชาชีพ นายอัคคพน อนันต์ -