โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ 3 ส32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ 3 ส32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 07:58:05
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ 3 ส32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์

รูปภาพกิจกรรม