Latest News23010002

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียน ๘๔ พรรษา สมเด็จพระวันรัต (อาคารเรียนฝ่ายมัธยมฯ)

             วันที่ 4 กันยายน 2563 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ได้มาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียน ๘๔ พรรษา สมเด็จพระวันรัต (อาคารเรียนฝ่ายมัธยมฯ) พร้อมการทดสอบการใช้งานลิฟต์ ขึ้น - ลง บนอาคารเรียน และได้ประทานชื่อต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ "ต้นกาสะลองคำ" หรือ "ต้นปีบทอง"

Comments

0 Comments