Latest News23010002

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

                วันที่ 27 สิงหาคม  2563 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 2 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีท่านผู้อำนวยการธิดา  เมฆวะทัต ประธานในพิธี  จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนอนุบาล ประถม และนักเรียนมัธยม พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันไหว้ครู

Comments

0 Comments