Latest News23010002

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564

โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครอง ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

Comments

0 Comments