ประวัติโรงเรียน (History)

Tabs

ประวัติโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

             โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2445 สืบเนื่องจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมีนโยบายให้วัดเป็นแหล่งให้การศึกษาแก่คนไทย ซึ่งส่งผลให้เป็นเกิดการขยายการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง มีการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงวัด โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งโรงเรียน ในสมัยนั้นเจ้าอธิการอยู่ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดคิรีวิหารรูปแรก จึงได้ตั้งโรงเรียนสอนเด็กขึ้น โดยใช้หอฉันของวัดคิรีวิหาร เป็นสถานที่เรียนหนังสือ และให้พระภิกษุเป็นผู้สอน ต่อมาภายหลังได้มีการก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2475 โดยขุนเกณิกานนท์ ศึกษาธิการอำเภอเมืองตราด ได้ร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลชำราก (วัดเขาญวน)” แต่ยังคงให้ใช้หอฉันของวัดคิรีวิหารเป็นสถานที่เรียนหนังสือและมีพระภิกษุเป็นผู้สอนเช่นเดิม
             ในปี พ.ศ. 2481 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ จำนวนเงิน 1,200 บาท เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนถาวร จำนวน 1 หลัง มีขนาดความกว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตร โดยทางเจ้าอาวาสวัดคิรีวิหาร เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างในที่ดินของวัด และให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดคิริวิหาร”
             ในปี พ.ศ. 2500 นายจิต พราหมณ์พิทักษ์ ได้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียนวัดคิริวิหาร จำนวน 6 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา นายละมัย พราหมณ์พิทักษ์ ได้บริจาคที่ดินให้เพิ่ม จำนวน 1 ไร่ 73 ตารางวา และนายผิน ว่องไว 
ได้บริจาคที่ดินให้เพิ่ม จำนวน 3 งาน 48 ตารางวา รวมที่ดินของโรงเรียนทั้งหมดที่ได้รับบริจาค มีเนื้อที่จำนวน 8 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา และได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบบนเนื้อที่ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการศึกษาเรื่อยมา

             หลังจากการจัดการเรียนการสอนดำเนินมาเป็นระยะเวลามากกว่า 50 ปี สภาพของอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้น ได้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา 
จึงได้มีการทำเรื่องขอจำหน่ายอาคารเรียน ป.1.ข. และอาคารเรียน 008 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2548 ถังเก็บน้ำฝน จำหน่ายเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และอาคารประกอบต่าง ๆ ประกอบด้วย โรงฝึกงาน หอประชุม บ้านพักครู ห้องส้วม จำหน่ายเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 แต่เนื่องด้วยสาเหตุทางหน่วยราชการยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างใหม่ ส่งผลให้โรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดหางบประมาณใน
การดำเนินการซ่อมแซมเองเป็นครั้งคราว

             ต่อมาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมเป็นชาวตำบลชำราก ทั้งยังเคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนวัดคิริวิหาร ได้มีดำริที่จะจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นทดแทนอาคารเรียนเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ซึ่งในอดีตท่านเคยสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ ในฐานะศิษย์เก่าของโรงเรียน ท่านจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ในบ้านเกิดของท่าน 
ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถจัดการศึกษาได้ทัดเทียมกับโรงเรียนชั้นนำในระดับประเทศ ซึ่งในสมัยนั้นได้มี นายเกียรติศักดิ์ วงค์กุลพิลาศ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร ได้กราบขอความเมตตาจาก
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เพื่อของบประมาณในการสร้างอาคารเรียนใหม่ขึ้นแทนอาคารเรียนหลังเก่า ท่านจึงมีความเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดหาและระดมทุนทรัพย์สำหรับการจัดสร้างอาคารเรียน
หลังใหม่นี้ (ซึ่งต่อมาได้มีการดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าลง)

             ในส่วนของการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ได้มีการปรับแต่งพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการก่อสร้าง ซึ่งในส่วนของการดำเนินการก่อสร้าง มีจำนวน 2 หลัง ดังนี้ อาคารเรียนหลังที่ 1 ชื่อว่า “อาคารสมเด็จพระวันรัต” มีลักษณะเป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ขนาดความกว้าง 8 เมตร ความยาว 80 เมตร มีจำนวน 30 ห้อง ภายในประกอบด้วยครุภัณฑ์การศึกษา สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย
มีจำนวนเพียงพอกับนักเรียน และอาคารประกอบ หลังที่ 2 ใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง 25 เมตร ความยาว 50 เมตร วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาในร่ม สถานที่จัดประชุมขนาดใหญ่ สถานที่จัดเลี้ยง เป็นต้น ทั้งนี้ยังได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกรอบโรงเรียน เพื่อให้เกิดความสวยงามและสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยงบประมาณใน
การดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท)

             ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารสมเด็จพระวันรัต” โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
เป็นองค์ประธานในพิธี ซึ่งทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ท่านเจ้าอาวาสวัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง นายกเทศมนตรีตำบลชำราก นายกเทศมนตรีตำบลตะกาง ผู้นำระดับท้องถิ่นตำบลชำราก สถานีตำรวจบ้านท่าเลื่อน ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ชุดปฏิบัติการที่ 22 ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 531 ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชาชนในตำบลชำราก ที่ได้มาร่วมในงานมงคลพิธีและให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้เพื่อการระลึกถึงพระคุณและสำนึกในความเมตตาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตที่มีต่อโรงเรียน จึงขอยกให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์สถานศึกษา และขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)” เรื่อยมา

             ภายหลังอาคารทั้งหมดได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมไปถึงการปรับภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกจนเกิดความสวยงาม วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้มีการทำพิธีเปิด “อาคารเรียนสมเด็จพระวันรัต” โดยมี
องค์ประธานในพิธี คือ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเป็นผู้มอบอาคารเรียน ซึ่งท่านได้มีดำริที่จะให้สถานศึกษาแห่งนี้เป็นสถานที่จัดการศึกษาให้กับเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา จึงมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม เป็นส่วนขยายชั้นเรียนขึ้นไปในระดับมัธยมศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้เป็นสถานที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทันสมัยและทัดเทียมโรงเรียนชั้นนำในระดับประเทศ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต 
จึงให้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ในวันเดียวกัน

             ต่อมาเนื้อที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ออกไป ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตจึงได้มอบที่ดินให้โรงเรียนเพิ่มอีก 1 แปลง มีเนื้อที่ 24    ตารางวา โดยซื้อที่ดินจากนางฉัด อนันต์ และทำพิธีมอบให้แก่โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 รวมที่ดินของโรงเรียนทั้งหมดมีเนื้อที่ จำนวน 9 ไร่ 23 ตารางวา ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558 นายศิริพงษ์  ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบโรงบรรจุน้ำดื่มพร้อมเครื่องบรรจุน้ำระบบอัตโนมัติให้กับทางโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบ และท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ให้เกียรติเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ ในพิธีดังกล่าว
             การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมใน
ด้านสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความพร้อมในด้านอาคาร สถานที่ที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน มีพื้นที่สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมอย่างหลากหลาย สถานที่มีความร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ 
เน้นการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้น ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเท่าโรงเรียนชั้นนำ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่าง ดังนี้

  • ปี พ.ศ. 2557 ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนดีประจำตำบล” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
  • ปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • ปี พ.ศ. 2558 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
  • ปี พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพผ่านเกณฑ์รางวัล  SCQA ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ปี พ.ศ. 2559 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ตามโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • ปี พ.ศ. 2560 ได้รับประกาศเกียรติคุณโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ปี พ.ศ. 2561 เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวโครงการสถานสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561
  • ปี พ.ศ. 2562 ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดตราด จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยใช้รูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  “KIREE Model”

 

             ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ทางโรงเรียนมีกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา ให้สนองตามความประสงค์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ที่หวังให้เกิดการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง จึงได้มี
การประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยเร่งดำเนินการเรื่องการขอขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ตำบลชำราก 
เพื่อปรึกษาหารือและเสนอเรื่องการควบรวมโรงเรียน โดยให้โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เคียง เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มาควบรวมกับโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) โดยมีแนวคิดในการใช้พื้นที่ฝั่งโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนเป็นหลักตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนพื้นที่ฝั่งโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ให้มีการปรับปรุงพื้นที่และใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะอาชีพ จัดตั้งเป็นศูนย์กีฬาและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

             ภายหลังการหารือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว จึงได้นำข้อสรุปกราบท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เกี่ยวกับแนวทางการควบรวมโรงเรียน และเสนอเรื่องต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนกระทั่งวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ได้มาเป็นประธานในการประชุมการควบรวมโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนวัดคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) กับโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มติที่ประชุมเสนอให้โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) และเสนอให้มีการโอนย้ายโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

             วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการทั้ง 2 โรงเรียน นำโดย นายเกียรติศักดิ์ วงค์กุลพิลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) และนางสาวธิดา เมฆวะทัต ผู้อำนวยการโรงเรียน
คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ได้เดินทางเข้าพบ ดร.ประวิช รัตนเพียร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับผิดชอบด้านกิจการการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นทายาทผู้อุปถัมภ์โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ พร้อมด้วยนางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมประชุมเรื่องการรวมโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) กับโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

             วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 ผู้อำนวยการทั้ง 2 โรงเรียน นำโดย นางสาวธิดา  เมฆวะทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ นำเรื่องการควบรวมโรงเรียน เสนอขอความเห็นชอบในที่ประชุมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชำราก มติที่ประชุมเห็นชอบให้ควบรวมโรงเรียนทั้งสอง
             วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 2 โรงเรียน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบและลงมติการรวมโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาเซียนศึกษา โรงเรียนวัดคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการดำเนินการรวมโรงเรียน โดยเสนอให้โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ นำนักเรียนมาเรียนรวมที่โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

             วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอความเห็นชอบในการดำเนินการเรื่องการรวมโรงเรียน โดยให้นักเรียนโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
มาเรียนรวมที่โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ผลการประชุมสรุปว่า ผู้ปกครองเห็นด้วยในการดำเนินการรวมโรงเรียน เนื่องจากเป็นโอกาสที่จะได้้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์์) มีความพร้อมทั้งด้านอาคาร สถานที่ สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

             วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การจัดประชุมคณะครูโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) และโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ เรื่องการรวมโรงเรียน มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการดำเนินการรวมโรงเรียน 
โดยเสนอให้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สามารถมาใช้พื้นที่ของโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) จัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาที่ขาดความพร้อมได้ เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาอาเซียน เป็นต้น และการจัดกิจกรรมพิเศษในระดับโรงเรียนร่วมกัน เช่น การจัดค่ายวิชาการ พิธีไหว้ครู การแข่งขันกีฬาสี เป็นต้น โดยให้เริ่มวางแผนและดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

             วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ตั้งแต่ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้้นไป
             ต่อมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อัมพร  พินะสา ได้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติการยุบรวมสถานศึกษา ในวันที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ และโรงเรียนบ้านนาเกลือ ดำเนินการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน พร้อมทั้งเสนอคำขอเลิกสถานศึกษา ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด ทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ นอกจากนี้ให้โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และดำเนินการขอโอนย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
             วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางสาวธิดา  เมฆวะทััต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถััมภ์ ดำเนินการในการขอเลิกสถานศึกษา โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ และนายธีรพล  เพียรเพ็ง ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ดำเนินการในการขอโอนย้ายโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตามมติที่ประชุมในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
             วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประกาศให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2563 จำนวน 1 โรง คือ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป สำหรับทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานสำคัญของทางราชการทุกประเภทให้โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนวัดคิรีีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 
             วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้รับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา(ฉบับที่ 2) จำนวน 1 โรงคือ โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ให้ย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
             ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 410 คน โดยมี นางสาวธิดา  เมฆวะทัต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน