ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

Tabs


 

 

  เขตพื้นที่การศึกษา :

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

  รหัส SMIS 8 หลัก :

  23010002

  รหัส OBEC 10 หลัก :

  1023150018

  ชื่อสถานศึกษา (ภาษาไทย) :

  วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

  ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) :

  WATKIREEWIHARN(SOMDEJ PHRAWANNARAT AUPPATHAM)

  ที่อยู่ :

  133  หมู่ที่  4  บ้านชำราก

  ตำบล :

  ชำราก

  อำเภอ :

  เมืองตราด

  จังหวัด :

  ตราด

  รหัสไปรษณีย์ :

  23000

  โทรศัพท์ :

  039-517026

  โทรสาร :

  -

  ระดับที่เปิดสอน :

 อนุบาลชั้นปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

  30 มกราคม พ.ศ. 2445

  อีเมล์ :

  kiree.school@gmail.com

  เว็บไซต์ :

  https://kiree.ac.th/

  สหวิทยาเขต :

  สตรีประเสริฐศิลป์

  ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา :

  ทรรศพล

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

  เทศบาลตำบลชำราก

  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :   

  89.80 กม.

  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :   

  24.30 กม.

 

ที่ตั้งโรงเรียน (School location)

โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ           ติดต่อกับเนินเขายวนและพื้นที่อาณาเขตของวัดคิรีวิหารพระอารามหลวง
ทิศใต้               ติดต่อกับทางหลวงสายเก่า หมายเลข 3518
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับสถานีตำรวจบ้านท่าเลื่อน
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับวัดคิรีวิหารพระอารามหลวง

สัญลักษณ์โรงเรียน (School logo)

สีประจำโรงเรียน (Colours)

สีส้ม (Orange)     หมายถึง      ความรุ่งโรจน์ พลังอำนาจ และความเป็นมงคล
สีเขียว (Green)    หมายถึง      ความเจริญรุ่งเรือง การเรียนรู้

เขตพื้นที่บริการ (School service area)

ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หมู่ที่ 1 บ้านหินดาษ ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
หมู่ที่ 2 บ้านนาเกลือ ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
หมู่ที่ 3 บ้านหนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
หมู่ที่ 4 บ้านชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
หมู่ที่ 1 บ้านท่าเลื่อน ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด