ทิศทางการพัฒนาและจัดการศึกษา

Tabs


                โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) จังหวัดตราด ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาและจัดการศึกษา มีสาระสำคัญภาพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) และตัวชี้วัด (Indicator) โรงเรียนมีการปลูกฝังค่านิยมของสถานศึกษา ประกอบด้วย ค่านิยมขององค์กร (Core Value) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ปรัชญา (Philosophy) คำขวัญ (Slogan) เอกลักษณ์ (Unique) อัตลักษณ์นักเรียน (Identity) และรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) KIREE Model นำไปสู่การปฏิบัติ รายละเอียด ดังนี้

| วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงเรียนคุณภาพระดับสากล สู่ Thailand 4.0”

นิยามศัพท์

                โรงเรียนคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระดับมัธยมศึกษา ของจังหวัดตราด จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนคุณภาพนำร่องระดับภูมิภาคและจังหวัดนำร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพ ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

               ระดับสากล หมายถึง การจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ (Smart)  สื่อสารสองภาษา (Communication) ล้ำหน้าทางความคิด (Thinker) ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ (Innovatior) และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship)

                Thailand 4.0 หมายถึง โมเดลเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่มุ่งหวังสู่ปลายทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีงานทำ สามารถขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการระดับสูง


| พันธกิจ (Mission)

    1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากลสู่ Thailand 4.0
    2. เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
    3. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    4. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


| เป้าหมาย (Goal)

    1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากลสู่ Thailand 4.0
    2. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
    3. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    4. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


| ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากลสู่ Thailand 4.0

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เพื่อการมีงานทำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค

กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างจิตสำนึกการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความเป็นไทย


| ค่านิยมขององค์กร (Core Value)

ยิ้มง่าย มีน้ำใจ ให้เกียรติ

นิยามศัพท์

ยิ้มง่าย หมายถึง การแสดงออกถึงการมีมิตรไมตรีจิตที่ดี การแสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

มีน้ำใจ หมายถึง การแสดงออกถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจ รู้จักการแบ่งปัน

ให้เกียรติ หมายถึง การแสดงออกถึงการให้เกียรติต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้มารับบริการ การเป็นแบบอย่างของผู้นำและการเป็นผู้ตามที่ดี


| วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

สื่อสาร ทันสมัย ใส่ใจ มีประสิทธิภาพ”


| ปรัชญา (Philosophy)

สุวิชาโน  ภวํ  โหติ  ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ”


| คำขวัญ (Slogan)

“ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  นำสู่สากล”

Pursue learning, maintain morality, and move internationally.


| เอกลักษณ์ (Unique)

“โรงเรียนไอซีทีวิถีพุทธ”

Buddhist ICT School


| เอกลักษณ์ (Unique)

“มีคุณธรรมเป็นศรี  เทคโนโลยีเป็นเลิศ”

Integrity and technical excellence


| รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) KIREE Model