วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน (VDO Introduction)

Tabs

วิดีทัศน์นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบ KIREE DISTANCE LEARNINGวิดีทัศน์นำเสนอผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม