นโยบายการบริหารสถานศึกษา (School Policy)

Tabs

การศึกษามีคุณภาพ  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษที่ 21 โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม


1.  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ สู่ศตวรรษที่ 21
2.  ปลูกฝังการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน


1.  ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21
2.  ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ สู่ศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสู่ศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การปลูกฝังการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสารสนเทศให้เป็นระบบ


“สุวิชาโน  ภวํ  โหติ”     ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ


“ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  นำสู่สากล”
Seek Knowledge  Praise Morality  Go to International


“โรงเรียนไอซีทีวิถีพุทธ”
ICT with Thai Buddhist Way School


“มีคุณธรรมเป็นศรี   เทคโนโลยีเป็นเลิศ”
Who is Great Person’s morality  Who is Great ability in technology