คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Read More
SEO

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

รายการ วันที่ โดย
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark2551 2020-11-16 ธีรพล เพียรเพ็ง
2. ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียน ๘๔ พรรษา สมเด็จพระวันรัต (อาคารเรียนฝ่ายมัธยมฯ) 2020-09-04 ธีรพล เพียรเพ็ง
3. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 2020-09-03 ธีรพล เพียรเพ็ง
4. กิจกรรม Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต!! 2020-09-03 ธีรพล เพียรเพ็ง

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 2.1การบริหารจัดการชั้นเรียน นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
2 การอบรม และกิจกรรมจิตอาสา นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -
3 การวัดและประเมินผล นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
4 1.5 คุณภาพผู้เรียน นายธีรพล เพียรเพ็ง -
5 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
6 วุฒิบัตร(พัฒนาตนเอง) นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
7 ประเมินครูผู้ช่วย ๔ นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
8 หลักสูตรปฐมวัย นางปราณี โต๊ดชนัง 09/02/2021 -
9 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
10 วิจัยในชั้นเรียน 1/63 นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
11 สารสนเทศประจำชั้น นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -
12 การสร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ (2) ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
13 ภาพกิจกรรมการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
14 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ว21182 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) นางสาวสุกานดา วงษ์มั่น -
15 นำเสนอการประเมิน นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 15/03/2021 - 16/03/2021
16 ภาพผลงานนักเรียน นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
17 3.1 การพัฒนาตนเอง นายธีรพล เพียรเพ็ง -
18 1.2.4คุณภาพผู้เรียน นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
19 แผนการจัดการเรียนรู้ นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -
20 5 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 18/02/2021 - 26/02/2021

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2021-05-07 สุกานดา วงษ์มั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.