คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Read More
SEO

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

รายการ วันที่ โดย
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark2551 2020-11-16 ธีรพล เพียรเพ็ง
2. ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียน ๘๔ พรรษา สมเด็จพระวันรัต (อาคารเรียนฝ่ายมัธยมฯ) 2020-09-04 ธีรพล เพียรเพ็ง
3. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 2020-09-03 ธีรพล เพียรเพ็ง
4. กิจกรรม Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต!! 2020-09-03 ธีรพล เพียรเพ็ง

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
2 แผนการจัดการเรียนรู้ นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -
3 รายงานการใช้หลักสูตร นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/09/2020 - 06/11/2020
4 กิจกรรม PLC ครูมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส 08/10/2020 -
5 1.6 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/12/2020 - 31/12/2020
6 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-เยี่บมบ้าน นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
7 วิเคราะห์ผู้เรียน นายพงศธร พุ่มทับทิม -
8 โครงการสอนวิชาเคมี 2(2/63) นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
9 วิจัยในชั้นเรียน นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ -
10 สื่อการจัดการเรียนการสอน นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
11 7 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 08/03/2021 - 12/03/2021
12 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
13 3.1 การพัฒนาตนเอง นายธีรพล เพียรเพ็ง -
14 แผนการจัดการเรียนรู้เคมี 2 (2/63) นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
15 1.2.2แผนการจัดการเรียนรู้ นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
16 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน นายธีรพล เพียรเพ็ง -
17 การพัฒนาวิชาชีพ นายอัคคพน อนันต์ -
18 1.5 คุณภาพผู้เรียน นายธีรพล เพียรเพ็ง -
19 รายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -
20 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2021-05-07 สุกานดา วงษ์มั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.