คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Read More
SEO

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

Latest News2
2. ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark2551

2020-11-16 ธีรพล เพียรเพ็ง

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 พัฒนาวิชาชีพ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
2 วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 นางอารีย์ สามัญ -
3 ตารางเวรทำความสะอาดห้องเรียน นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
4 คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา นางสาวศุภสุตา ซื่อเสมอ -
5 1.1 การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
6 2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
7 บันทึกโฮมรูม นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
8 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
9 แผนการสอน นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
10 แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -
11 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
12 สารสนเทศประจำชั้น นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -
13 7 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 08/03/2021 - 12/03/2021
14 สื่อนำเสนอการประเมินครั้งที่ 2 นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
15 โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาภาษาไทย นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -
16 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นายอัคคพน อนันต์ -
17 1.6 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ นายธีรพล เพียรเพ็ง -
18 คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ นายพงศธร พุ่มทับทิม -
19 หลักสูตร นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
20 การสร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรมฯ (1) ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2021-05-07 สุกานดา วงษ์มั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.