คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
SEO

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

Latest News2
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark2551

2020-11-16 ธีรพล เพียรเพ็ง

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นางมณีกาญจน์ รัตนธรรม -
2 1.6 วิทยาศาสตร์ ป.1 นางสาวสุนันสินี ชะวาลา 01/12/2020 - 31/12/2020
3 แผนการสอน นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
4 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั้น/วิชา นายธีรพล เพียรเพ็ง -
5 แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอ.3 ภาคเรียนที่ 1 นางวิไลภรณ์ รัตนนารถ -
6 การบริหารจัดการชั้นเรียน นายอัคคพน อนันต์ -
7 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ 3 ส32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
8 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
9 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางสาวภานิชา แสงจันทร์ -
10 ภาพกิจกรรมการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
11 การบริหารจัดการชั้นเรียน (1) ปี2564 นายอัคคพน อนันต์ -
12 การอบรม และกิจกรรมจิตอาสา นางสาวขวัญสกุล แจ่มใส -
13 เกียรติบัตร นายภุชเคนทร์ ภรินทนันท์ -
14 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ นางสัตตบงกช เวียงสมุด -
15 การพัฒนาวิชาชีพ นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
16 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์ -
17 บันทึกโฮมรูม นายเดชวัตร ตติยเกียรติถาวร -
18 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวนัฐชุดา จันทะยา -
19 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ นางสาวเชิญขวัญ แก้วกั้น -
20 การพัฒนาวิชาชีพ นายอัคคพน อนันต์ -

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2021-05-07 สุกานดา วงษ์มั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : O7

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.